Privacyverklaring Stichting Volksfeest Wapse

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Onze contactgegevens

  • Naam organisatie: Stichting Volksfeest Wapse
  • Adres: Ten Darperweg 58
  • Postcode / Plaats: 7983 KN Wapse
  • Contactpersoon: R.H. van Kampen
  • E-mailadres: wapserfeest@gmail.com

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor werkzaamheden ten behoeve van het organiseren van het Wapserfeest en alle bijbehorende activiteiten Wij vragen (indien van toepassing): Uw volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres.

Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze Website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven.

Op de website, facebook pagina en in het programmaboekje van Stichting Volksfeest Wapse/Wapserfeest worden foto’s van activiteiten van Stichting Volksfeest Wapse geplaatst. Indien iemand wenst niet (herkenbaar) op gepubliceerde foto’s afgebeeld te staan, kan dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt via wapserfeest@gmail.com. Er zullen dan geen foto’s worden gepubliceerd. Indien er reeds foto’s gepubliceerd zijn kan de opdrachtgever een schriftelijk verzoek tot verwijderen geven. De foto’s zullen dan van de website en/of facebook worden verwijderd.

Onze verwerkingen van uw persoonsgegevens

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van het organiseren van activiteiten ten behoeve van het Wapserfeest;
  • De activiteiten die gelet op het doel van de organisatie gebruikelijk zijn;
  • Het publiekelijk bekendmaken van informatie over deze activiteiten in het kader van de doelstelling van onze organisatie, via de website, programmabokje en facebookpagina van Stichting Volksfeest Wapse / Wapserfeest;
  • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door in het kader van de activiteiten van de organisatie, als dat echt nodig is en/of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk elf jaar nadat eventuele correspondentie is gestopt, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. De gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.

 Bescherming van uw persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens is zorggedragen voor een adequate toegangsbescherming tot de administratie, de registratie en de financiële administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe toegang heeft en het ondertekenen van een  geheimhoudingsverklaring. Voorts zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de gegevens. Stichting Volksfeest Wapse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via wapserfeest@gmail.com

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Stichting Volksfeest Wapse verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij vragen uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing. U kunt hier op ieder moment (schriftelijk) bezwaar tegen maken.

Cookies

De organisatie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via wapserfeest@gmail.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?

Voor overige vragen kun u contact opnemen met R.H. van Kampen, tel. 0646819895, mail: wapserfeest@gmail.com. Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.

Facebook
Instagram